Onze
voorwaarden

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle met Kobalt Creatives, hierna: ‘Kobalt’ gesloten overeenkomsten.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.
3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen ter vervanging van de vervallen bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht zullen worden genomen.
5. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever van Kobalt worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, ongeacht of Kobalt deze heeft uitgesloten, tenzij hiermee schriftelijk door Kobalt is ingestemd.
6. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kobalt in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.
7. Kobalt is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en aan te vullen.
8. Kobalt is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

2. De uitvoering van de overeenkomst
1. Kobalt zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Kobalt de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Kobalt mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
3. Een door Kobalt opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Kobalt in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
4. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Kobalt.
5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes, concepten, of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Kobalt, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Kobalt zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

3. Prijzen
1. Indien Kobalt voor de uitvoering van een overeenkomst een derde inschakelt, en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Kobalt gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan de opdrachtgever.
2. De door Kobalt genoemde prijzen zijn steeds gesteld in Euro’s, tenzij anders overeengekomen en steeds exclusief BTW.
3. Alle directe en indirecte kosten, ontstaan door vertraging of oponthoud in de voorbereiding, productie of levering, door het uitblijven van instructies, gegevens of medewerking van de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever. De door Kobalt terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de opdrachtgever.

4. Wijzigingen in of annulering van de order
1. Indien door of namens de opdrachtgever in de oorspronkelijke order wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze de schriftelijke instemming van Kobalt. De daaraan eventueel verbonden meerkosten worden extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Bij annulering is de opdrachtgever gehouden aan Kobalt alle reeds met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten van voorbereiding, (materiaal)inkoop en dergelijke te vergoeden, als ook te vermeerderen met een schadeloosstelling, groot 25% van de overeengekomen prijs, een en ander onverminderd het recht van Kobalt op vergoeding van de volledige schade door de annule¬ring veroorzaakt.
3. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten onverminderd het hiervoor bepaalde door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen aan Kobalt ter kennis worden gebracht.

5. Uitbesteding aan derden
1. Kobalt is gerechtigd de uitvoering van de door de opdrachtgever verstrekte order in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
2. Ten aanzien van door derden vervaardigde producten en diensten dan wel onderdelen daarvan is Kobalt jegens de opdrachtgever slechts als doorleverancier te beschouwen en staat Kobalt jegens de opdrachtgever niet voor meer in, dan waarvoor de ingeschakelde derde cq. de leverancier jegens Kobalt instaat.
3. Op verzoek informeert Kobalt de opdrachtgever aangaande zijn (juridische) positie richting de in de voorgaande zin bedoelde derde, in het bijzonder betreffende schadeaanspraken jegens en vergoedingsplichten van die derde. Bij een eventuele schadeclaim zal Kobalt zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn- bemiddelen tussen de derde en de opdrachtgever.

6. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Kobalt. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Kobalt daartoe bevoegd.
2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Kobalt te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Kobalt openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Kobalt tot stand gebrachte teksten, werktekeningen, illustraties, modellen, afbeeldingen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Kobalt, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Kobalt jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

7. Gebruik en licentie
1. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Kobalt niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Kobalt recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Kobalt een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
2. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a) vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b) indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
3. Kobalt heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
4. Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan het CMS, of delen hiervan, te verspreiden of dit voor andere websites dan met Kobalt overeengekomen te gebruiken.

8. Geheimhouding
1. Alle informatie die door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan gebruiker wordt medegedeeld, wordt door gebruiker slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Gebruiker onthoudt zich er van deze informatie aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zulks in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
2. Beide partijen zijn, uitgezonderd wettelijke verplichtingen dienaangaande, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke (bedrijfs)informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien dit door één van partijen als zodanig is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9. Reclames
1. Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan Kobalt gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Kobalt ter zake vervalt.
2. De opdrachtgever is verplicht alle door Kobalt geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-,druk- of andere proeven, concepten of ontwerpen zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Kobalt te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.
3. Kobalt dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door Kobalt schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.
4. Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
5. Indien een reclame door Kobalt geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Kobalt, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Kobalt steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

10. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
2. Indien de overeenkomst door Kobalt wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Kobalt redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
3. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Kobalt op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
4. Zowel Kobalt als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Kobalt het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
5. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Kobalt zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Kobalt ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Kobalt vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
6. Wanneer de werkzaamheden van Kobalt bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.

11. Betaling
1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen of hieronder vermeld, dient de opdrachtgever het totaalbedrag van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
2. Betalingen dienen te geschieden ten kantore van Kobalt dan wel op een door Kobalt aan te wijzen bankrekening.
3. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op Kobalt, noch is de opdrachtgever ten nadele van Kobalt bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening een vertragingsrente verschuldigd van 10% per jaar, een en ander onverminderd de verder aan Kobalt toekomende rechten. Zodra opdrachtgever in verzuim is, zijn alle vorderingen van Kobalt op de opdrachtgever, onder andere in het kader van leveringen op afroep, direct opeisbaar.
5. Betalingen door de opdrachtgever worden conform artikel 6:44 BW verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens op de rente als bedoeld in lid 4 en tenslotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.
6. Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is Kobalt bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

12. Kosten
1. De opdrachtgever is aan Kobalt buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aange¬gane overeenkomst(en), tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Kobalt moet maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst(en) al dan niet in rechte van de opdrachtgever te vorderen.
2. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval waarin Kobalt zich ter zake van rechts¬bijstand, waaronder invordering van aan Kobalt toekomende bedragen, van de hulp van een derde heeft verzekerd.
3. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken bedragen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, respectievelijk van het bedrag waarvoor Kobalt de opdrachtgever aanspreekt, dan wel de opdrachtgever Kobalt aanspreekt, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

13. Terughoudingsrecht
1. Kobalt is bevoegd de verplichting tot afgifte van producten die onder haar berusten in het kader van de betrokken rechtsverhouding, of anderszins in het kader van een regelmatig contact onder Kobalt verblijvend, op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van de door Kobalt geleden schade en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder begrepen rente en kosten, heeft voldaan.

14. Garanties en vrijwaringen
1. Kobalt garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
2. De opdrachtgever vrijwaart Kobalt voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

15. Overmacht
1. Storing in het bedrijf van Kobalt ten gevolge van overmacht (als zodanig zal in het kader van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder geval als overmacht gelden de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming of andere invloeden uit of door de natuur als gevolg waarvan de onderneming in welke zin dan ook wordt verstoord, stremming in het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren en/of produceren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en producten aan Kobalt door derden, het verloren gaan van de zaken als bestemd voor levering aan de opdrachtgever, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der zaken, welke de normale bedrijfsgang in Kobalt bedrijf verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) leidt ertoe dat Kobalt is ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. Kobalt zal de opdrachtgever onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet.
2. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel Kobalt als de opdrachtgever de overeen¬komst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan vier maanden voortduurt. Noch door Kobalt noch door de opdrachtgever kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

16. Aansprakelijkheid
1. Kobalt is niet aansprakelijk voor:
a) fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b) misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c) fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d) gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e) fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de mogelijkheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f) fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
2. Kobalt is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Kobalt is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de bedongen prijs. Onder schade wordt enkel verstaan:
a) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b) de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Kobalt de overeenkomst te laten beantwoorden;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Kobalt voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Kobalt niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met Kobalt gesloten overeenkomsten respectievelijk uitge¬brachte aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen worden bij uitsluiting gebracht voor de bevoegde rechter in het gebied waarin Kobalt is gevestigd.

 

Een vraag over onze voorwaarden?

Stuur ons een e-mail:
info@kobaltcreatives.nl